Fotograf Helene Svensson • Eternal Pictures • TIMRÅ • Reklamfoto •Reklambyrå • Hemsidor • Logotyper blogg  •  helenesvensson.com

 

 

 

Copyright - Upphovsrätt

- Upphovsrättslagen är enkel. Fråga först!UPPHOVSRÄTTSLAGEN

Kortfattat:
Upphovsrättslagen ger upphovsmannen rättsligt skydd till sitt verk.
Alltså får du inte ta andras bilder och använda hur som helst, det kan du bara göra om du själv tagit bilden. Om du använder någon annans bild utan att betala är det stöld.

Precis som exempelvis patenträtten skyddar uppfinnarens konstruktion skyddar upphovsrättslagen bildens återgivning av ett motiv.

Att visa respekt för upphovsmannens verk är en självklarhet för alla seriösa bildköpare. Att alltid fråga först är en bra tumregel. Sedan den 1 juli 1994 regleras även fotografi i upphovsrättslagen. Alla bilder på denna hemsida skyddas av upphovsrätten och tillhör upphovsmannen.

Fotografirätten förbehålles fotografen enligt upphovsrättslagen 940701. Negativen är fotografens egendom om ej annat skriftligen överenskommits.

Fotografen får använda bilderna i marknadsföring, t.ex. lägga ut bilderna på internet, samt vid tävlingar och utställningar om ej annat överenskommits. Alla bilder är copyrightskyddade och får inte kopieras, avritas eller datamanipuleras. All privat och kommersiell kopiering är förbjuden.

Källa: SFF Svenska Fotografernas Förbund

Den här informationen ger endast en kort vägledning om upphovsrättslagen. Den gör inga anspråk på att svara exakt på alla frågor in i minsta detalj. Har du funderingar, kontakta oss gärna.

De här lagarna måste alla som arbetar professionellt med bild känna till:
Upphovsrättslagen, lagen om namn och bild i reklam, personuppgiftslagen, köp- och avtalslagen, varumärkeslagen och marknadsföringslagen.

Att tänka på som köpare

• Upphovsrättslagen är enkel:
Fråga först! Upphovsrättslagen ger upphovsmannen rättsligt skydd till sitt verk. Precis som exempelvis patenträtten skyddar uppfinnarens konstruktion skyddar upphovsrättslagen bildens återgivning av ett motiv. Att visa respekt för upphovsmannens verk är en självklarhet för alla seriösabildköpare.

Att alltid fråga först är en bra tumregel. Upphovsrättens regler gäller för såväl analog som digital användning. Att alltid fråga först gäller därför också när en bild ska användas till exempel på internet/intranät eller cd-skiva.

• Vad är bild och original? Med bild menas olika typer av bilder, som till exempel fotografi, teckning eller collage. Med original menas den bild som upphovsmannen levererar.

• Vad köper jag? När du beställer en bild köper du bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. All övrig användningsrätt/upphovsrätt är alltid upphovsmannens.

• Vem äger bilden? Äganderätten till den levererade bilden är alltid upphovsmannens. För att få behålla bilden krävs en särskild överenskommelse med upphovsmannen.
UPP

• Hur får bilden användas? En bild får bara användas i det sammanhang som har överenskommits med upphovsmannen. Det gäller till exempel en viss typ av trycksak, upplagestorlek och spridning eller publicering via en hemsida på internet under en viss tid. Skulle något ändras efter överenskommelsen måste upphovsmannen först kontaktas.

• Vad gäller när bilden ska återanvändas? Så snart en bild ska återanvändas måste upphovsmannen kontaktas. Tänk på att återanvändning kan innebära ny ersättning.

• Får bilden ändras? Inga ändringar får göras i bilden utan upphovsmannens tillstånd. Det gäller beskärningar, retuscher, digital manipulering eller andra metoder. Ibland finns dock en praxis där beskärning av bilden kan tillåtas, förutsatt att dess innehåll inte förvanskas. Men upphovsmannen ska då känna till beskärningen i förväg. I redaktionella och i informationssammanhang ska namnet sättas ut. I reklamsammanhang bör namnet sättas ut.

• Hur länge är bilden skyddad? Ensamrätten att bestämma över bilden gäller i 70 år efter upphovsmannens dödsår. En fotografisk bild som inte betraktas som verk är istället skyddad i 50 år efter framställningsåret. För att betraktas som verk måste bilden ha en viss individualitet, originalitet och särprägel. Med det menas att två personer, oberoende av varandra, inte ska kunna framställa samma bild.

• Får jag göra nya exemplar? Nya exemplar av bilden får inte framställas utan upphovsmannens tillstånd, oavsett om det sker i tidningar, andra trycksaker eller som fotostatkopior eller via internet/intranät etc.

• Får bilden överföras till data? Att överföra en bild till ett digitalt system är detsamma som att framställa ett nytt exemplar. Det gäller även vid överföring av en bild från ett digitalt system till ett annat eller vid utskrift av bilden. Upphovsmannen måste därför alltid först ge sitt tillstånd. Numera är digital lagring av bilder ett moment i tryckprocessen. Upphovsmannens medgivande till att en bild får tryckas anses också gälla nödvändig tryckteknisk lagring. Men den lagrade bilden får inte användas i annat sammanhang utan måste avlägsnas efter produktionen. • Vad gäller vid köp av arkivbild? Vid köp av arkivbild köper du endast rätten att använda bilden i ett visst bestämt sammanhang. Den levererade bilden skall alltid returneras i oskadat skick efter användandet. Återanvänds bilden måste upphovsmannen alltid ha fått lämna sitt godkännande i förväg. Att tänka på som upphovsman • Vad säljer jag? När du får en beställning på en bild säljer du bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. All övrig användningsrätt/upphovsrätt är alltid din.

• Vem äger bilden? Äganderätten till den levererade bilden är alltid din. För att köparen ska få behålla bilden krävs en särskild överenskommelse med dig.
UPP

• Hur får bilden användas? En bild får bara användas i det sammanhang som har överenskommits med dig. Det gäller till exempel en viss typ av trycksak, upplagestorlek och spridning eller publicering av en hemsida via internet under en viss tid. Skulle något ändras efter överenskommelsen måste du först kontaktas.

• Vad gäller när bilden ska återanvändas? Så snart en bild ska återanvändas måste köparen först kontakta dig. Tänk på att du har rätt till ny ersättning vid återanvändning.

• Får bilden ändras? Inga ändringar får göras i bilden utan ditt tillstånd. Det gäller beskärningar, retuscher, digital manipulering eller andra metoder. Ibland finns dock en praxis där beskärning av bilden kan tillåtas, förutsatt att dess innehåll inte förvanskas. Men du ska då känna till beskärningen i förväg. I redaktionella och i informationssammanhang ska namnet sättas ut. I reklamsammanhang bör namnet sättas ut. • Hur länge är bilden skyddad? Ensamrätten att bestämma över bilden gäller i 70 år efter upphovsmannens dödsår. En fotografisk bild som inte betraktas som verk är istället skyddad i 50 år efter framställningsåret. För att betraktas som verk måste bilden ha en viss individualitet, originalitet och särprägel. Med det menas att två personer, oberoende av varandra, inte ska kunna framställa samma bild.

• Får köparen göra nya exemplar? Nya exemplar av bilden får inte framställas utan ditt tillstånd, oavsett om det sker i tidningar, andra trycksaker eller som fotostatkopior eller via internet/intranät etc.

• Får bilden överföras till data? Du har ensamrätt att framställa nya exemplar av bilden. Att överföra en bild till ett digitalt system är detsamma som att framställa ett nytt exemplar. Det gäller även vid överföring av en bild från ett digitalt system till ett annat eller vid utskrift av bilden. Du ska därför alltid först ge ditt tillstånd. Numera är digital lagring av bilder ett moment i tryckprocessen. Ditt medgivande till att en bild får tryckas anses också gälla nödvändig tryckteknisk lagring. Men den lagrade bilden får inte användas i annat sammanhang utan måste avlägsnas efter produktionen.

• Vad gäller vid köp av arkivbild? I köpet ingår endast rätten att använda bilden i ett visst bestämt sammanhang. Den levererade bilden skall alltid returneras i oskadat skick efter användandet. Återanvänds bilden måste du alltid ha fått lämna sitt godkännande i förväg.

Att tänka på för bildköparen vid uppdragsfotografering

För att få önskad bild måste bildköparen göra tydligt för fotografen vad bilden ska förmedla, hur och i vilket sammanhang den ska användas och övriga förutsättningar. Fotografen behöver tid för att söka lösningar och resurser för att genomföra bildidén.

Tiden är ofta den begränsande faktorn. För ett bra resultat, planera fotograferingen i god tid! Tid är pengar. En bra bild kostar ibland mycket pengar. Men en bra bild för rätt ändamål och vid rätt tid bidrar ofta med värden som inte kan översättas i pengar.

Ibland missuppfattas fotografens prissättning, särskilt av ovana bildköpare. Ett dagsarvode kan tyckas orimligt högt, men det är sällan som ens hälften av en heltidsanställds årsarbetstid kan debiteras på kund. Precis som för andra självständiga konsulter måste övrig oersatt tid användas till vidareutbildning, testning av material och utrustning, administration av det egna företaget med mera.
UPP

Till skillnad mot många konsulter har fotografen också höga kostnader för lokal och utrustning. Fotografens särskilda specialitet eller skicklighet och fotograferingens svårighetsgrad påverkar också arvodet. Det som ingår i det totala fotograferingspriset är ersättning för dels produktion (arvode, material/utlägg) dels rätten att använda bilden på det sätt och i den omfattning som överenskommits med fotografen vid beställningen.

Ibland är ersättningen för användningsrätten inkluderad i arvodet, ibland debiteras den separat. Det sistnämnda är vanligt vid omfattande användningsområde/-tid. Vill bildköparen senare återanvända bilden eller utöka användningsområdet krävs fotografens tillstånd. Ersättningen bruka relateras till adekvat arkivbildspris, reducerat med ca 50 %, eller till fotograferingsarvodet.

Användning i elektroniska medier ökar kraftigt.

Gäller fotograferingen bara användning i denna form utgår sedvanlig ersättning. Vid kombinationsanvändning i både tryckta och elektroniska media är det vanligt med ett tillägg för den elektroniska publiceringen. vid köp av arkivbilder Många fotografer har bilder som framställts under lång tid och som upplåts för användning, antingen i egen regi eller via en bildbyrå. Kunden förvärvar en rätt att använda bilden i ett bestämt sammanhang.

Priserna varierar både mellan fotografer och bildbyråer. SFFs prisguide visar genomsnittliga priser på den svenska bildbyråmarknaden.

Fotografier är skyddade av upphovsrättslagen. Det innebär bland annat att de inte får användas eller ändras utan fotografens tillstånd. Den användningsrätt som fotografen medgett får inte heller överlåtas eller upplåtas till någon annan.

Bilder som återger personer ska användas med försiktighet. En person som medverkar vid en uppdragsfotografering gör det ofta på villkor att få veta hur bilden ska användas. Fotografen kan bara vidareförmedla bildköparens uppgifter.

Om bilden sedan används på annat sätt är det ett avtalsbrott som kan beivras. Återgivna personer måste enligt lag ge sitt uttryckliga samtycke till två typer av användning. Lag (1978:800) om namn och bild i reklam kräver samtycke för användning i kommersiell reklam. Personuppgiftslag (1998:204) kräver samtycke för spridning via internet.

Om ett konstverk eller varumärke återges kan det innebära att tillstånd för användningen även måste inhämtas från konstnären eller varumärkesinnehavaren. Fotografens namn ska alltid anges om så är sedvänja för den aktuella användningen.

Efter avtalad användning ska fysiska exemplar av bilden alltid returneras till fotografen/ bildbyrån. Elektroniskt levererade bilder ska avlägsnas efter avtalad användning, om inte annat överenskommits.
UPP

Att tänka på för fotografen

Var noga med att i förväg komma överens om villkoren för uppdraget, vad bilden ska förmedla, praktiska förutsättningar för fotograferingen, sammanhang för och omfattning av bildens användning, arvode med mera.

Tydliggör att bilderna inte får användas till annat utan fotografens tillstånd och klargör eventuell egen användning. Ange alltid antingen att användningsersättningen är inkluderad i arvodet eller att den debiteras separat.

Vid omfattande användning är det sistnämnda vanligt. Begär uttryckligen att fotografens namn ska anges. Förse alla levererade bilder med ©-märke, namn och adress, och upplysning om att bilderna skyddas av upphovsrättslagen.

Vid digital leverans märk cd:n och lägg in en @-fil tillsammans med bilderna. Begär att fysiska exemplar av bilden returneras efter användning. Levereras bilden i digital form, ange tydligt hur den ska hanteras efter användningen.

Bekräfta uppdragets alla villkor i en orderbekräftelse och spara en kopia. Vill kunden ha en offert ska samma uppgifter finnas med. Upprepa användningens omfattning i fakturan. Om SFFs villkor för uppdragsfotografering ska gälla, måste det anges tydligt.
UPP

Kunden måste också få veta villkorens innehåll, de kan tryckas på baksidan av offert och orderbekräftelse. Glöm inte att då villkoren hänvisar till vad som avtalats måste de alltid kompletteras med individuella överenskommelser.

Vill kunden återanvända bilden eller utöka användningsområdet måste fotografen lämna sitt tillstånd. Ersättningen relateras till adekvat arkivbildspris, reducerat med ca 50 %, eller till fotograferingsarvodet.

När fotografen upplåter en arkivbild måste framgå hur länge bilden får lånas, att den ska returneras, hur bilden får användas, att fotografens namn ska anges, pris och betalningsvillkor samt ersättningens storlek om bilden skadas eller förkommer.

Om kunden inte är van bildhanterare hänvisa till "att tänka på för bildköparen".

Källa:
SFF Svenska Fotografernas Förbund
UPP

 

 

Eposta Helene  •  Mobil: 070-585 38 84  • Medlem i Företagarna
Copyright © Helene Svensson ·  All rights reserved